preteky - Sonoda 2023-05-26 06:50

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Martin Reborn Takeshi Nakatsuka Toyokazu Tano SP
05/25 11:46
-
05/26 07:01
2 Meisho Tantetsu Toshiteru Kunisawa Naoya Tamura SP
05/25 11:46
-
05/26 07:01
3 4 Alduman Masayoshi Mozaki Shingo Oyama SP
05/25 11:46
-
05/26 07:01
4 3 Lively Impact Norio Tanaka Kenta Sugiura SP
05/25 11:46
-
05/26 07:01
5 Miss Legend Norihiko Hiramatsu Yoshiki Kamomiya SP
05/25 11:46
-
05/26 07:01
6 1 Kaolinite Toshifumi Oyama Tomohiro Yoshimura SP
05/25 11:46
-
05/26 07:01
7 Hien D Kosaku Hori Kanta Inoue SP
05/25 11:46
-
05/26 07:01
8 Marusen Agassi Masaya Komura Daichi Matsuki SP
05/25 11:46
-
05/26 07:01
9 2 Maru Maru Maru Shozo Oishi Naomi Hama (3.0) SP
05/25 11:46
-
05/26 07:01
10 Cosmo Aithon Moriyuki Nishimura Shuhei Kotani SP
05/25 11:46
-
05/26 07:01
11 Frayer Tomotaka Morisawa S Kawahara SP
05/25 11:46
-
05/26 07:01
12 Simana Masaya Komura Tatsuya Takemura SP
05/25 11:46
-
05/26 07:01